Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Uygulama Esasları Talimatnamesi

1. AMAÇ Ana arı yetiştiricilerinin larva kaynağı olarak kullanacakları ana hattı damızlık ana   arılarını yetiştiren özel ve/veya tüzel işletmelerin çalışma ilkelerini düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların damızlık ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili uygulama esaslarını kapsar. 3. KISALTMA VE TANIMLAR a. Kısaltmalar Bu talimatnamede adı geçen; Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tügem: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Müessese: Arıcılık Araştırma Enstitüsü, bünyesinde arıcılık birimi bulunan araştırma enstitüleri ve arıcılık üretme istasyonları, Yönetmelik: Arıcılık yönetmeliği, İşletme: Damızlık ana arı üretim işletmesidir. b. Tanımlar…

Devamı

Arıcılık Yönetmeliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ARICILIK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, damızlık materyalin ithalat ve ihracatı, ticari maksatla ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve arı sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; arıcılıkla ilgili her türlü üretim, ıslah, damızlık materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların belirlenmesi, arı sağlığı ve nakline ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, alet, makine…

Devamı